For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر پرویز احسان زاده خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. تلفن : 33913459 31 98+ فکس : 33913447 31 98+ وب سایت : پرویز احسان زاده
  • دانشیار
زمینه های تحقیقاتی :
  • فیزیولوژی عملکرد دانه با تاکید بر گیاهان دانه روغنی
  • تولید گیاهان تحت تنش های محیطی با تاکید بر شوری و خشکی و آلودگی ها
  • گیاهان فراموش شده باتاکید بر گندم پوشینه دار، گلرنگ وکنجد